geoeconomics

İki müxtəlif mənbədə bir-birindən fərqli formalarda Geoiqtisadiyyata tərif verilir.

Geoeconomics-Az. Geoiqtisadiyyat-bəzən Geo-Economics kimi işlədilir. Geoiqtisadiyyat iqtisadi resursların zaman, məkan və siyasi aspektlərini öyrənən elm sahəsidir.
Geoiqtisadiyyatın formalaşması Geosiyasətin bir branşı kimi amerikan iqtisadçı və konsultant Edward Luttwak və fransız iqtisadçı və politik Pascal Lorot ilə əlaqələndirilir. (wikipedia)

Geoeconomics- yerli və beynəlxalq iqtisadiyyata coğrafi təsirləri öyrənən elm sahəsidir.